Bài đầu tiên lập trình C/C++

#include<stdio.h>
int main()
{
    printf("Hello world");
    return 0;
}
Advertisements