Shutter cho phép bạn chụp toàn bộ màn hình hoặc một vùng nào đó trên màn hình máy tính của bạn, sau đó bạn có thể chỉnh sửa, chèn chữ, chèn mũi tên vào hình.

Cài đặt:
sudo add-apt-repository ppa:shutter/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install shutter

Selection_002

Screenshot from 2013-05-14 02:01:37

Advertisements