Tạo 1 project tên là java_helloworld sau đó tạo 1 file *.java (của tôi là file main.java) và viết code như sau:

class java_helloworld //trùng với tên của project
{
	public static void main (String [] agrs)
	{
		System.out.println("Hello World !");
	}
}

Viết xong thì chạy thôi nào !

Screenshot from 2013-05-13 23:52:26

Advertisements