Mở terminal và chạy lệnh sau để cài đặt MySQL server trên Ubuntu:
sudo apt-get install mysql-server
Trong quá trình cài đặt nếu máy yêu cầu đặt password cho root thì nhập pass vào. Ngược lại, nếu không có yêu cầu nhập password thì cần phải thiết lập password cho tài khoản root của MySQL server:
mysql -u root
Gõ tiếp lệnh sau để nhập pass:
SET PASSWORD FOR ‘root’@’localhost’ = PASSWORD(‘yourpassword’);
Cài đặt MySQL Workbench
sudo apt-get install mysql-workbench
Vậy là xong.

Advertisements