Mở terminal và chạy lệnh:

sudo add-apt-repository ppa:gnome3-team/gnome3

Nhập mật khẩu và tiếp tục update:

sudo apt-get update

Cài đặt:

sudo apt-get install gnome-shell ubuntu-gnome-desktop

Image

Sau khi cài đặt, có thể khi bạn ấn chuột phải ở một thư mục nào nó, nó sẽ không có phần new folder và new textempty. Để khắc phục điều này bạn làm như sau:

Vào Tweak Tool -> Desktop và bật phần Have file manager handle the desktop

Vậy là ấn chuột phải đã có new folder rồi.

Tiếp bạn vào Home-> Templates. sau đó copy từ computer 1 file text hoặc 1 file văn bản trống nào đó vào và sửa thành new file.txt hoăặ file dạng nào đó, mõi dạng bạn tạo ra thì khi ấn chuột phải sẽ hiện ra Documnet -> loại file mà bạn đã tạo trong Templates.

Image

Advertisements