Nhân tiện có bạn nhờ làm bài về queue, mình post lên đây luôn.
Trong bài có 8 phép toán:
1. Kiểm tra rỗng: Nếu số lượng phần tử (size) của queue = 0 thì trả về true, ngược lại flase
2. Kiểm tra đầy: Nếu số lượng phần tử (size) của queue = Max (số phần tử tối đa của queue) thì trả về true, ngược lại flase
3. Nhập: Như nhập mảng bình thường: nhập số phần tử, sau đó nhập các phần tử bằng vòng for

4. Xuất: duyệt bằng vòng for rồi xuất.
5. Chèn: chèn vào cuối hàng bằng cách tăng số phần tử (size) lên 1, sau đó gán phần tử cuối cùng bằng x cần chèn
6. Xóa: Xóa phần tử ở đâu hàng: dùng biến x để lưu lại phần tử đó, sau đó di chuyển các phần tử từ thứ 2 trở đi về trước 1 đơn vị, giảm số phàn tử xuôgns 1
7. Sửa tại vị trí k. Gán phần tử tại vị trí k thành giá trị mới.
8. Sửa phần tử x thành y.
+/ Xây dựng hàm tìm kiếm phần tử x trong hàng: dùng vòng for để tìm vị trí của x, tìm được thì trả về vị trí.
+/ Dùng hàm sửa tại vị trí k để sửa thành phần tử y.

program hangdoi;
uses crt;
const Max = 100; {hang doi co toi da 100 phan tu}
type queue = record
    A:array[1..Max] of integer;
    size : integer;
    End;

var Q:queue;
    x,y,k,chon:integer;

function KTRong(Q:queue):boolean; {kiem tra rong}
begin
    if Q.size = 0 then KTRong := true
    else KTRong := false;
end;

function KTDay(Q:queue):boolean; {kiem tra day}
begin
    if Q.size = Max then KTDay := true
    else KTDay := false;
end;

procedure nhap(var Q:queue); {nhap hang doi}
var i:integer;
begin
    write('Nhap so phan tu cua hang doi : ');
    readln(Q.size);
    for i:=1 to Q.size do
    begin
        write('Nhap phan tu thu ',i,' : ');
        readln(Q.A[i]);
    end;
end;

procedure xuat(Q:queue); {xuat hang doi}
var i:integer;
begin
    for i:=1 to Q.size do
        write(Q.A[i],' ');
end;

procedure chen(var Q:Queue; x:integer); {chen phan tu vao cuoi hang}
var i:integer;
begin
    if KTday(Q) then writeln('hang day, khong the chen them !')
    else
    begin
        Q.size :=Q.size + 1;
        Q.A[Q.size] := x;
        writeln('Chen thanh cong !');
    end;
end;

procedure xoa(var Q:queue; var x:integer); {xoa phan tu}
var i:integer;
begin
    if KTRong(Q) then writeln('Hang rong, khong the xoa !')
    else
    begin
        x := Q.A[1];
        for i:=1 to Q.size-1 do
            Q.A[i] := Q.A[i+1];
        Q.size := Q.size - 1;
        writeln('Xoa thanh cong !');
    end;
end;

function tim_x(Q:queue; x:integer):integer;
var i:integer;
begin
    if KTRong(Q) then tim_x := 0
    else
    begin
        for i:=1 to Q.size do
            if Q.A[i] = x then
            begin
                tim_x := i;
                break;
            end;
    end;
end;

procedure sua_k(var Q:queue; var x:integer; k:integer); {sua phan tu o vi tri k thanh x}
var i:integer;
begin
    if (k>Q.size+1) or (k<1) then writeln('Vi tri khong hop le !')
    else
    begin
        Q.A[k] := x;
        writeln('Sua thanh cong o vi tri ',k,' !');
    end;
end;

procedure sua_x(var Q:queue; var x:integer; y:integer); {sua phan tu x thanh y}
var i,j:integer;
begin
    j := tim_x(Q,x);
    if j = 0 then writeln('Khong tim thay x !')
    else
    begin
        while (j<>0) do
        begin
            sua_k(Q,y,j);
            j := tim_x(Q,x);
        end;
    end;
end;
BEGIN
    writeln('1: Kiem tra hang rong khong');
    writeln('2: Kiem tra hang day khong');
    writeln('3: Nhap hang doi');
    writeln('4: Xuat hang doi');
    writeln('5: Chen phan tu trong hang');
    writeln('6: Xoa phan tu trong hang');
    writeln('7: Sua phan tu o vi tri k trong hang');
    writeln('8: Sua phan tu x trong hang thanh y');
    writeln('9: Thoat');
    while chon <> 9 do
    begin
    writeln;
    writeln('Chon mot trong cac so de lam :');
    readln(chon);

    case chon of
    1:   begin
            if KTRong(Q) then writeln('Hang doi rong !')
            else writeln('Hang khong rong !');
        end;
    2:   begin
            if KTDay(Q) then writeln('Hang doi day !')
            else writeln('Hang khong day !');
        end;
    3:   begin
            nhap(Q);
            writeln('Nhap thanh cong !');
        end;
    4:   begin
            writeln('Cac phan tu trong hang doi :');
            xuat(Q);
        end;
    5:   begin
            write('Nhap phan tu can chen :');
            readln(x);
            chen(Q,x);
        end;
    6:   xoa(Q,x);
    7:   begin
            write('Nhap vi tri can sua :');
            readln(k);
            write('Sua thanh phan tu nao ? ');
            readln(x);
            sua_k(Q,x,k);
        end;
    8:   begin
            write('Nhap phan tu can sua :');
            readln(x);
            writeln('Sua ',x,' thanh phan tu nao ? ');
            readln(y);
            sua_x(Q,x,y);
        end;
    end;
    end;
    readln;

END.
Advertisements