Có nhiều cách kiểm tra tuy nhiên ở đây ta sử dụng hàm cin.fail()

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  double a;
  cout<<"\nHay nhap vao ki tu a";
  cin>>a;
  if(cin.fail())
    cout<<"\n Bi loi roi";
  else
    cout<<"\nSo vua nhap vao la: "<<a; 
	return 0;
}

Ngoài ra cũng có thể dùng:

string line;
  getline(cin,line);
  if (atof(line.c_str()) || line == "0") cout<<endl<<atof(line.c_str()); 
  else cout<<"loi";
Advertisements