Chạy lệnh:
sudo gedit /etc/resolv.conf
Thêm dòng này vào. (tùy theo DNS muốn đổi)
nameserver 208.67.222.222
Restart lại card mạng:
sudo /etc/init.d/networking restart

Advertisements