Để cài đặt firefox offline các bạn down bản cài đặt về tại đây: http://www.mozilla.com/firefox/channels/
1. Giải nén file tar.bz2 ra bằng cách di chuyển tới thư mục bạn để nó (của tôi là Download)
cd ~/Downloads/
tar xjf firefox-21.0.tar.bz2

2. Di chuyển nó tới /opt nơi mà chứa các chương trình như: LibreOffice, Google Chrome, Adobe reader, … tất cả đều chứa trong này
Trước khi di chuyển bạn nên xóa các phiên bản trước đó bạn đã cài nếu có:
sudo rm -r /opt/firefox
Tiếp theo là di chuyển: (phiên bản của tôi là firefox 21)
sudo mv firefox /opt/firefox21
3. Thiết lập liên kết
Sao lưu các launcher cũ:
sudo mv /usr/bin/firefox /usr/bin/firefox-old
Tạo liên kết tới phiên bản mới
sudo ln -s /opt/firefox21/firefox /usr/bin/firefox

Cuối cùng là chạy firefox từ terminal.
Tuy nhiên sau khi làm các bước trên bạn sẽ chưa thể chạy nó (giống như là chưa được cài) nếu không dùng terminal hoặc truy cập vào thư mục firefox21 và mở firefox ra. Để làm được điều này bạn cần Tạo ra một Launcher tùy chỉnh trên Ubuntu.

Advertisements