Để tạo 1 Launcher tùy chỉnh ta làm như sau: VD tạo Launcher cho firefox sau khi cài đặt offline
1. Mở terminal và chạy lệnh sau để mở hoặc tạo mới (nếu chưa có) tệp firefox.desktop
sudo gedit /usr/share/applications/firefox.desktop
2. Chép nội dung sau vào tệp:
[Desktop Entry]
Name=Firefox
Comment=Firefox
Exec=/opt/firefox/firefox
Icon=/opt/firefox/icons/firefox.png
StartupNotify=true
Terminal=false
Type=Application
Categories=Network;

Lưu ý tên ứng dụng và icons của nó, bạn mở tệp icons ra sẽ thấy các icons tương ứng.
Lưu và đóng nó lại, ta đã hoàn thành rồi !

Advertisements