Trong một số TH các ký hiệu [ \ ^ $ . | ? * + ( ) được gọi là các ký hiệu đặc biệt. Muốn thay thê chúng, Vd ký tự + trong chuỗi ta làm:

String str="Hello+Hello";   
str=str.replaceAll("\\+","-");
System.out.println(str);

hoặc

String str="Hello+Hello";   
str=str.replace(Pattern.quote(str),"_");
System.out.println(str);
Advertisements