Để viết chữ có màu trong Dev-C++ bạn chỉ cần sử dụng lệnh system(“color xy”);
Với x là màu nền, y là màu chữ:
text color in dev-C++

Tuy nhiên cách trên lại mắc một lỗi là nếu đặt màu khác thì toàn bộ chữ sẽ có màu đó, tức là các chữ có màu mà màu cuối cùng chúng ta đặt. Để khắc phục nó mình đã tìm hiểu và biết được hàm sau (sử dụng thư viện windows.h) trên congdongcviet.com

void SetTeColor(WORD color)
{ 
	HANDLE hConsoleOutput;
	hConsoleOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO screen_buffer_info;
	GetConsoleScreenBufferInfo(hConsoleOutput, &screen_buffer_info);
	WORD wAttributes = screen_buffer_info.wAttributes;
	color &= 0x000f;
	wAttributes &= 0xfff0; wAttributes |= color;
	SetConsoleTextAttribute(hConsoleOutput, wAttributes);
}

Đọc xong cũng không hiểu gì, nhưng làm thì nó ổn, màu của các chữ cố định như mình mong muốn.

Advertisements