Để lấy đường dẫn 1 file trong Java ta dùng lệnh file.getAbsolutePath();
Tuy nhiên lệnh này cho chúng ta cả file mà chúng ta lấy, ví dụ: /media/quan/DATA/textfile.txt mà đôi khi chúng ta chỉ muốn lấy /media/quan/DATA. Để làm điều này ta làm như sau:

String filePath = absolutePath.substring(0, absolutePath.lastIndexOf(File.separator));

Code minh họa:

import java.io.File;

public class GetPath {
	public static void main(String[] args) {
		File file = new File("/media/quan/DATA/textfile.txt"); // Khai bao file textfile.txt
		String absolutePath = file.getAbsolutePath();

		System.out.println("Absolute file Path : " + file.getAbsolutePath());

		String filePath = absolutePath.substring(0, absolutePath.lastIndexOf(File.separator));
		System.out.println("File Path : " + filePath);
	}
}

Output:

Absolute file Path : /media/quan/DATA/textfile.txt
File Path : /media/quan/DATA

Advertisements