Để tạo được Button này thì trước tiên bạn cần có 1 Button đã thiết kế bằng xlm.
Tại file *.java ta làm như sau:

Button btFinish = (Button) findViewById(R.id.finish);
btFinish.setOnClickListener(new OnClickListener() {

	@Override
	public void onClick(View v) {
		//Khoi tao lai Activity main
		Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), Main.class);
		startActivity(intent);
		
		// Tao su kien ket thuc app
		Intent startMain = new Intent(Intent.ACTION_MAIN);
		startMain.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME);
		startActivity(startMain);
		finish();
    }
});

Trước khi tạo sự kiện finish app ta khởi tạo lại activity main bởi vì rất có thể khi đóng ứng dụng ta đang ở một activity khác, khi khởi động lại ứng dụng thì sẽ chạy ngay vào activity đó mà không phải là activity main của chúng ta.

Advertisements