Bài được trích từ đề thi:
HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIX – 2013, ĐỀ THI BẢNG B – TRUNG HỌC CƠ SỞ.

ĐỀ BÀI:

Cho một bảng hình vuông kích thước n × n được chia thành lưới ô vuông đơn vị, các
vị trí đỉnh của các ô vuông đơn vị được gọi là các mắt lưới. Người ta muốn đếm số
lượng những hình vuông thỏa mãn hai điều kiện sau:
+/ Mỗi cạnh hình vuông phải song song với một trong hai cạnh bảng
+/ Cả 4 đỉnh của hình vuông phải nằm tại vị trí của các mắt lưới
Ví dụ với bảng kích thước 3 × 3 ta có thể đếm được 14 hình vuông thỏa mãn hai điều kiện trên.
Vì số lượng hình vuông đếm được có thể rất lớn nên em chỉ cần cho biết kết quả là số dư
của phép chia: số lượng hình vuông đếm được chia cho 2013.
Em cần tạo file kết quả có tên là SQUARES.TXT gồm 10 dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên duy
nhất là kết quả tìm được (số dư khi chia số lượng hình vuông đếm được cho 2013) ứng một giá
trị n dưới đây.

Đếm hình vuông

Lời giải xem ở trang 2

Advertisements