Nhiều khi thư mục, file của bạn có biểu tượng 1 chiếc khóa và bạn không thể mở được nó.
chmod chown
Khi đó hãy dùng lệnh chomd file hoặc thư mục đó, mình thường dùng chomd 777 cho dễ dùng, còn có nhiều lệnh khác dùng để phân quyền (bạn tự sreach 😀 ).
sudo chmod 777 tên_file_hoặc_tên_thư_mục
VD: sudo chmod 777 Adobe
Nhưng lại có khi chomd xong thư mục mở ra thì bên trong lại có các file và thư mục khác cũng bị vậy, nếu cứ dùng chmod thì rất lâu. Bạn hãy dùng chown
sudo chown -R username:username tên_file_hoặc_tên_thư_mục
VD: sudo chown -R quan:quan Adobe

Advertisements