Vào Tools/ Build System/ New Build System…
nội dung file như sau:

{
	"cmd": ["g++ -Wall ${file} -o ${file_base_name} && ./${file_base_name}"],
	"file_regex": "^[ ]*File \"(...*?)\", line ([0-9]*)",
	"working_dir": "${file_path}",
	"shell": true
}

Sau đó lưu lại với tên bạn muốn namefile.sublime-build. VD myC++.sublime-build
khởi động lại Sublime text. Vào Tools/Build System chọn myC++.
Ấn Ctrl + Shift + B để chạy.

Run C/C++ by Sublime text

Tuy nhiên khi mà dùng lệnh nhập dữ liệu: scanf(), cin, thì không nhập được, nếu bạn có cách giải quyết, rất mong bạn chia sẻ!

Advertisements