Trong linux không có hàm gotoxy sẵn mà ta cần xây dựng lại nó như sau:

void gotoxy(int x,int y)
{
	printf("%c[%d;%df",0x1B,y,x);
}

nguồn: ccs1.hnue.edu.vn/son/forum

Advertisements