Download file font-vietnam.deb này về và cài đặt là ok (sudo dpkg -i đường dẫn file).

Hoặc  chạy lệnh:

sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer

Ngoài ra chúng ta còn cài được trên LinuxMint và một số distro khác của Linux bằng lệnh giống như vậy.

Advertisements