Đề bài:

Một thư viện cần quản lý các tài liệu bao gồm, Sách, Tạp chí, Báo
+ Mỗi tài liệu có các thuộc tính: Mã tài liệu, Tên nhà xuất bản, Số bản phát hành.
+ Các loại sách cần quản lý: Tên tác giả, số trang
+ Các tạp chí cần quản lý: Số phát hành, tháng phát hành
+ Các báo cần quản lý: ngày phát hành.
1. Xây dựng các lớp để quản lý các loại tài liệu trên sao cho việc sử dụng lại được nhiều nhất.
2. Xây dựng lớp QLThuVien cài đặt các phương thức thực hiện các công việc sau:
+ Nhập thông tin cho một danh sách gồm n tài liệu
+ Hiển thị thông tin về các tài liệu đã nhập

Code của Mod Joe trong congdongjava.com

 import java.util.Scanner;

class TaiLieu {
  String maTaiLieu, tenNhaXuatBan;
  int soBanPhatHanh;
  Scanner scan = new Scanner(System.in);

  public void input( ) {
    System.out.print("Nhap ma tai lieu: ");
    maTaiLieu = scan.nextLine();
    System.out.print("Nhap ten nha xuat ban: ");
    tenNhaXuatBan = scan.nextLine();
    System.out.print("Nhap so ban phat hanh: ");
    soBanPhatHanh = scan.nextInt();
    //scan.nextLine();
    //scan.close();
  }

  public void output( ) {
    System.out.printf("%20s %20s %20s %20s %20s %20s %20s %20s\n",
        "Ma Tai Lieu", "Nha Xuat Ban", "So Ban Phat Hanh",
        "Tac Gia Sach", "So Trang Sach", "So Phat Hanh",
        "Thang Phat Hanh", "Ngay Phat Hanh");
    System.out.printf("%20s %20s %20d", maTaiLieu,
        tenNhaXuatBan, soBanPhatHanh);
  }
  public void close() {
      scan.close();
  }
}

class Sach extends TaiLieu implements Type {
  String tenTacGia;
  int soTrang;

  @Override
  public void input( ) {
    super.input( );
    System.out.print("Nhap ten tac gia cuon sach: ");
    tenTacGia = scan.nextLine();
    System.out.print("Nhap so trang cuon sach: ");
    soTrang = scan.nextInt();
    //scan.nextLine();
    //scan.close();
  }

  public void output( ) {
    super.output();
    System.out.printf("%20s %20d %20s %20s %20s", tenTacGia,
        soTrang, " ", " ", " ");
  }
}

class TapChi extends TaiLieu implements Type {
  String soPhatHanh;
  int thangPhatHanh;

  @Override
  public void input( ) {

  }

  public void output( ) {
    System.out.printf("%20s %20s %20s %20d %20s", " ", " ",
        soPhatHanh, thangPhatHanh, " ");
  }
}

class Bao extends TaiLieu implements Type {
  int ngayPhatHanh;

  @Override
  public void input( ) {

  }

  public void output( ) {
    System.out.printf("%20s %20s %20s %20d %20s", " ", " ", " ",
        ngayPhatHanh, " ");
  }
}

interface Type {
  public void input( );

  public void output( );
}

public class QuanLyThuVien {
  int n;
  TaiLieu taiLieu[];

  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhap so tai lieu: ");
    n = scan.nextInt();
    scan.nextLine();
    taiLieu = new TaiLieu[n];

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.print("Nhap loai tai lieu: (sach, tapchi, bao) ");
      String loai = scan.nextLine();
      if (loai.equals("sach")) taiLieu[i] = new Sach();
      else if (loai.equals("tapchi")) taiLieu[i] = new TapChi();
      else if (loai.equals("bao")) taiLieu[i] = new Bao();
      else continue;
      taiLieu[i].input();
    }
    scan.close();
  }

  public void output() {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      taiLieu[i].output();
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    QuanLyThuVien ql = new QuanLyThuVien();
    ql.input();
    ql.output();
  }
} 

Tuy nhiên làm như vậy nếu muốn lấy một thông tin nào đó từ 1 đối tượng cụ thể là không được (VD xuất ra tên tác giả của tài liệu thứ i nếu nó là sách) và sau nhiều bài trao đổi mình đã có 1 doạn code như sau thỏa mãn điều đó.

package School;

import java.util.Scanner;

class TaiLieu {
	private String maTaiLieu, tenNhaXuatBan;
	private int soBanPhatHanh;
	Scanner scan = new Scanner(System.in);

	public void input() {
		System.out.print("Nhap ma tai lieu: ");
		maTaiLieu = scan.nextLine();
		System.out.print("Nhap ten nha xuat ban: ");
		tenNhaXuatBan = scan.nextLine();
		System.out.print("Nhap so ban phat hanh: ");
		soBanPhatHanh = Integer.parseInt(scan.nextLine());
	}

	public void ouputTitle() {
		System.out.printf("%-20s %-20s %-20s %-20s %-20s %-20s %-20s %-20s\n",
				"Ma Tai Lieu", "Nha Xuat Ban", "So Ban Phat Hanh",
				"Tac Gia Sach", "So Trang Sach", "So Phat Hanh",
				"Thang Phat Hanh", "Ngay Phat Hanh");
	}

	public void output() {
		System.out.printf("%-20s %-20s %-20d", maTaiLieu, tenNhaXuatBan,
				soBanPhatHanh);
	}
}

class Sach extends TaiLieu {
	private String tenTacGia;
	private int soTrang;

	public String getTenTacGia() {
		return tenTacGia;
	}

	public void setTenTacGia(String tenTacGia) {
		this.tenTacGia = tenTacGia;
	}

	public int getSoTrang() {
		return soTrang;
	}

	public void setSoTrang(int soTrang) {
		this.soTrang = soTrang;
	}

	@Override
	public void input() {
		Scanner scan = new Scanner(System.in);
		super.input();
		System.out.print("Nhap ten tac gia cuon sach: ");
		tenTacGia = scan.nextLine();
		System.out.print("Nhap so trang cuon sach: ");
		soTrang = Integer.parseInt(scan.nextLine());
	}

	public void output() {
		super.output();
		System.out.printf("%-20s %-20d %-20s %-20s %-20s\n", tenTacGia,
				soTrang, " ", " ", " ");
	}
}

class TapChi extends TaiLieu {
	private int soPhatHanh;
	private int thangPhatHanh;

	public int getSoPhatHanh() {
		return soPhatHanh;
	}

	public void setSoPhatHanh(int soPhatHanh) {
		this.soPhatHanh = soPhatHanh;
	}

	public int getThangPhatHanh() {
		return thangPhatHanh;
	}

	public void setThangPhatHanh(int thangPhatHanh) {
		this.thangPhatHanh = thangPhatHanh;
	}

	@Override
	public void input() {
		Scanner scan = new Scanner(System.in);
		super.input();
		System.out.print("Nhap so phat hanh: ");
		soPhatHanh = Integer.parseInt(scan.nextLine());
		System.out.print("Nhap thang phat hanh: ");
		thangPhatHanh = Integer.parseInt(scan.nextLine());
	}

	public void output() {
		super.output();
		System.out.printf("%-20s %-20s %-20s %-20d %-20s\n", " ", " ",
				soPhatHanh, thangPhatHanh, " ");
	}
}

class Bao extends TaiLieu {
	private int ngayPhatHanh;

	public int getNgayPhatHanh() {
		return ngayPhatHanh;
	}

	public void setNgayPhatHanh(int ngayPhatHanh) {
		this.ngayPhatHanh = ngayPhatHanh;
	}

	@Override
	public void input() {
		Scanner scan = new Scanner(System.in);
		super.input();
		System.out.print("Nhap ngay phat hanh: ");
		ngayPhatHanh = Integer.parseInt(scan.nextLine());
	}

	public void output() {
		super.output();
		System.out.printf("%-20s %-20s %-20s %-20d %-20s\n", " ", " ", " ",
				ngayPhatHanh, " ");
	}
}

public class QuanLyThuVien {
	int n;
	TaiLieu taiLieu[];

	public void input() {
		Scanner scan = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhap so tai lieu: ");
		n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
		taiLieu = new TaiLieu[n];

		for (int i = 0; i < n; i++) {
			System.out.print("Nhap loai tai lieu: (sach, tapchi, bao) ");
			String loai = scan.nextLine();
			if (loai.equals("sach"))
				taiLieu[i] = new Sach();
			else if (loai.equals("tapchi"))
				taiLieu[i] = new TapChi();
			else if (loai.equals("bao"))
				taiLieu[i] = new Bao();
			else {
				--i;
				continue;
			}
			taiLieu[i].input();
		}
		scan.close();
	}

	public void output() {
		taiLieu[0].ouputTitle();
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			taiLieu[i].output();

		}
	}

	// Neu muon lay du lieu tu cac lop con
	public void outputTenTacGia() {
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			if (taiLieu[i] instanceof Sach)
				System.out.println("Tac gia cuon sach thu " + (i + 1)
						+ " la : " + ((Sach) taiLieu[i]).getTenTacGia());
		}
	}

	public static void main(String[] args) {
		QuanLyThuVien ql = new QuanLyThuVien();
		ql.input();
		ql.output();
		ql.outputTenTacGia();
	}
}
Advertisements