Về thuật toán đổi các cơ số các bạn có thể xem trên mạng, tuy nhiên chương trình sau sẽ thực hiện đổi số hệ 10 sang hệ 2, 8, 16 và in ra theo đúng dạng chúng ta vẫn làm.
Thực hiện trên dev-C
đổi cơ số

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#include <windows.h>
#define d 179//186
#define ng 196//205
#define gi 197//206
#define swap(type, a, b) {type temp = a; a= b; b =temp;}
void gotoxy(int x, int y)	// chuyen con tro toi (x,y)
{
	static HANDLE h = NULL; 
	if(!h)
		h = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	COORD c = { x, y }; 
	SetConsoleCursorPosition(h,c);
}

void reverse(char s[])		// dao nguoc xau
{
	int i;
	for (i=0; i<strlen(s)/2; i++)
		swap(char, s[i], s[strlen(s)-i - 1]);
}

int main()
{
	int a, n;
	int x, y = 3, sys, i, l1, l2, count;
	char s1[100], s2[100], s[100], result[1000];
	char again;	
	char *syschar = (char*) malloc(20*sizeof(char));
	begin:
	x = 4, sys = 2, i, l1 = 0, l2 = 0, count =0;
	printf("Enter number want convert : ");
	scanf("%d", &n);
	a = n;
	do
	{
		printf("Enter number system (2,8,16): ");
		scanf("%d", &sys);
	}while (sys != 2 && sys != 8 && sys != 16);
	if (sys == 2) strcpy(syschar, "01"); //syschar = "01";
	else if (sys == 8) strcpy(syschar, "01234567");
	else if (sys == 16) strcpy(syschar, "0123456789ABCDEF");

	gotoxy(x, y);
	printf("%d",n);
	while (n>0)
	{
		sprintf(s1,"%-2d", n);				// chuyen n sang xau s1
		sprintf(s2,"%-2d",n/sys);			// chuyen n/sys sang xau s2
		result[count] = syschar[n%sys];	// cong phan du vao kq
		l1 = strlen(s1);					
		l2 = strlen(s2);
		gotoxy(x + l1, y);		
		printf(" %c %d",d, sys);		// in | va co so
		gotoxy(2, ++y);	
		if (count>0) printf("%c", d);	// in mu ten
		gotoxy(x, y);
		for (i=0; i<l1 + 3 + l2; i++)	// in -------
			if (i==l1+1) printf("%c", gi);
			else printf("%c", ng);
		gotoxy(2, ++y);	
		if (count==0) printf("%c",30);	// in duong thang dung cua mui ten
		else printf("%c", d);
		gotoxy(x, y);
		for (i = 0; i<l1-2; i++)		// in khoang trong truoc so du
			printf(" ");
		sprintf(s,"%-2d %c %s", n%sys, d, s2);	// in so du va thuong
		printf("%-2d %c %s", n%sys, d, s2);
		x += l1-2 + strlen(s) - l2; 			// tang x den vi tri moi
		n /=sys;
		count++;
	}
	y+=7;
	result[count] = '\0';
	reverse(result);
	printf("\n\n%d(10) = %s(%d)",a, result, sys);
	printf("\nDo you want continue? (y/n)");
	fflush(stdin);
	again = getchar();
	again = toupper(again);
	if (again == 'Y') goto begin;
	free(syschar);
	return 0;
}

Thực hiện trên terminal Linux
đổi cơ số

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#define d 124//179//186
#define ng 45//196//205
#define gi 124//197//206
#define gotoxy(type, x, y) printf("%c[%d;%df",0x1B,x, y)
#define swap(type, a, b) {type temp = a; a= b; b =temp;}
void reverse(char s[])		// dao nguoc xau
{
	int i, l = strlen(s)/2;
	for (i=0; i<l; i++)
		swap(char, s[i], s[strlen(s)-i - 1]);
}

int main()
{
	int a, n;
	int x = 4, y, sys, i, l1, l2, count;
	char s1[100], s2[100], s[100], result[1000];
	char again;	
	char *syschar = (char*) malloc(20*sizeof(char));
	do
	{
		y = 5; sys = 2; l1 = 0; l2 = 0; count =0;
		printf("Enter number want convert : ");
		scanf("%d", &n);
		a = n;
		do
		{
			printf("Enter number system (2,8,16): ");
			scanf("%d", &sys);
		}while (sys != 2 && sys != 8 && sys != 16);
		if (sys == 2) strcpy(syschar, "01"); //syschar = "01";
		else if (sys == 8) strcpy(syschar, "01234567");
		else if (sys == 16) strcpy(syschar, "0123456789ABCDEF");
		
		gotoxy(int, x, y);
		printf("%d",n);
		while (n>0)
		{
			sprintf(s1,"%-2d", n);				// chuyen n sang xau s1
			sprintf(s2,"%-2d",n/sys);			// chuyen n/sys sang xau s2
			result[count] = syschar[n%sys];	// cong phan du vao kq
			l1 = strlen(s1);					
			l2 = strlen(s2);
			gotoxy(int, x , y + l1);		
			printf(" %c %d",d, sys);		// in | va co so
			gotoxy(int, ++x, 2);	
			if (count>0) printf("%c", d);	// in mu ten
			gotoxy(int, x, y);
			for (i=0; i<l1 + 3 + l2; i++)	// in -------
				if (i==l1+1) printf("%c", gi);
				else printf("%c", ng);
			gotoxy(int, ++x, 2);	
			if (count==0) printf("%c",'^');	// in duong thang dung cua mui ten
			else printf("%c", d);
			gotoxy(int, x, y);
			for (i = 0; i<l1-2; i++)		// in khoang trong truoc so du
				printf(" ");
			sprintf(s,"%-2d %c %s", n%sys, d, s2);	// in so du va thuong
			printf("%-2d %c %s", n%sys, d, s2);
			y += l1-2 + strlen(s) - l2; 			// tang x den vi tri moi
			n /=sys;
			count++;
		}
		x += 7;
		result[count] = '\0';
		reverse(result);
		printf("\n\n%d(10) = %s(%d)",a, result, sys);
		printf("\nDo you want continue? (y/n)");
		fgets (s,256,stdin);
		scanf("%c", &again);
		again = toupper(again);
	}while (again == 'Y');// goto begin;
	return 0;
}

Đọc thêm:
Nguyên tắc để chuyển đổi giữa các hệ cơ số
Hiển thị số hệ 2, hệ 8, hệ 16 của số thập phân

Advertisements