Đặt dấu ” ? ” Cho Cuộc Sống
Đặt dấu ” . ” Cho Những Nỗi Đau
Đặt dấu ” ” Cho Những Cố Gắng
Đặt dấu ” – ” Cho Phút Yếu Lòng
Đặt dấu ” * ” Cho Niềm Vui
Đặt dấu ” / ” Cho Những Nỗi Buồn
Đặt dấu ” ^ ” Cho Những Yêu Thương
Đặt dấu ” … ” Cho Những Điều Không Thể Nói Thành Lời…

Dấu nào cũng cần đặt bây giờ, ngoại trừ dấu “*” đểu 3k.

Advertisements