Code dưới đây sẽ copy nội dung của file bạn nhập vào sang 1 file khác cũng do bạn nhập tên. Nếu không thấy file nguồn thì thoát. Lưu ý là các file có thể cùng hoặc khác thư mục.

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main()
{
	FILE *fp1,*fp2;
	char ch,f1[1000],f2[1000];

	printf("Enter source file name(ex:source.txt): ");
	scanf("%s",f1);
	fp1=fopen(f1,"r");
	
	if(fp1==NULL)
	{
		printf("File could not open!!");
		return 0;
	}
	
	printf("Enter destination file name(ex:destination.txt): ");
	scanf("%s",f2);
	fp2=fopen(f2,"w");

	while((ch=getc(fp1))!=EOF)
	putc(ch,fp2);
	printf("%s is created and copied", f2);
	
	fclose(fp1);
	fclose(fp2);
	return 0;
}

copy file in C

Advertisements