Với các HĐH thuộc họ Ubuntu/ Linux Mint/ Debian bạn có thể xem phiên bản đang dùng bằng lệnh:

cat /etc/issue

hoặc vào System Settings/Details

Advertisements