Một số tài liệu tham khảo
Giáo trình vi xử lý và lý thuyết hợp ngữ: download
Đề tài thiết kế vi xử lý: download
Câu hỏi ôn tập vi xử lý: download
Giáo trình vi điều khiển 8051: download
Trắc nghiệm vi xử lý và hợp ngữ: download

Advertisements