Đôi khi bạn muốn chạy chương trình của mình mà không muốn mở Eclipse hoặc Netbean lên? Muốn làm được như vậy chúng ta cần xuất chương trình ra file *.jar.

Ban đầu mình có 1 project MyTest như thế này.
run java in linux

Các bước thực hiện như sau:
Trên eclipse chọn File -> Export -> Runnable JAR file
export java in Linux

Tiếp theo chọn project hoặc chương trình cần xuất tại Launch Configuration và đặt tên file *jar tại Export Distination
xuất file chạy java trên linux

Mở terminal lên chạy file vừa xuất bằng lệnh:

 java -jar filename.jar

xuất exe của java trên linux

Nếu không muốn lúc nào cũng phải mở terminal và chạy cái dòng lệnh đó thì hãy chuột phải vào 1 file *jar của bạn, chọn Properties chọn thẻ Open With rồi thêm “java -jar”vào ô có chữ “enter a costom command…” sau đó add và bên trên sẽ có biểu tượng java, đặt nó làm mặc định (set as default) và giờ cứ enter hoặc click đúp chuột vào là mở như bình thường.

Advertisements