Với đề bài:

Viết một chương trình để quản lý các sản phẩm máy tính xách tay bao gồm các chức năng sau :
Chức năng 1 : sản phẩm nhập khẩu
Chức năng 2 : Sắp xếp sản phẩm
Chức năng 3 : Tìm kiếm sản phẩm

Chức năng 1 :
– Yêu cầu người sử dụng bao nhiêu sản phẩm cần nhập khẩu , sau đó cho phép người dùng nhập thông tin cho các sản phẩm bao gồm:
* Mã sản phẩm
* Tên sản phẩm
* số lượng sản phẩm
* giá sản phẩm
Chúng được lưu trong một file văn bản có tên là ” Products.txt ” .
Ví dụ: ” Products.txt ” tập tin
Mã Tên Số lượng Giá ( triệu )
01 Asus Vivo 3 12
02 Vaio E 2 10
03 Acer X 4 11.5

Chức năng 2 :
Cho phép người dùng đọc tập tin ” Products.txt ” ; sắp xếp sản phẩm theo giá sản phẩm, và sau đó lưu các tập tin.

Chức năng 3 :
Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm từ tập tin ” Products.txt” theo mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm và thông tin sản phẩm phù hợp .

Code sau sẽ thực hiện các công việc trên bằng cách ghi dữ liệu vào 2 file, file text theo yêu cầu và 1 file nhị phân Products.dat để đọc ghi dữ liệu cho thuật tiện.

/*
C/C++ program - code by nguyenvanquan7826
https://nguyenvanquan7826.wordpress.com
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define fio "Products.txt"
#define fbin "Products.dat"

typedef struct products{
	char Id[50], name[50];
	int quantity;	// so luong
	double cost;	// gia
} product;


void input(product prd[], int *n);
void writeBin(product prd[], int n);
void write(product prd[], int n);

void sort_cost(product prd[], int n);

void readBin(product prd[], int *n);
void output(product prd[], int n);

void search_id(product prd[], int n, char id[]);
void search_name(product prd[], int n, char name[]);
void search(product prd[], int n);

int main() {
	product prd[50];
	int n, i;
	FILE *f = fopen(fio, "r");
	
	int select;
	do {
		printf("Products:\n-----------------\n");
		printf("1: input\n2: read and sort by cost\n3: Search\n4: exit\n");
		printf("Enter the number to work: ");
		scanf("%d", &select);
		switch(select){
			case 1: {
				printf("1: INPUT\n");
				input(prd, &n);
				write(prd, n);
				break;
			}
			case 2: {
				printf("2: READ AND SORT BY COST\n");
				printf("Befor sort:\n--------------\n");
				readBin(prd, &n);
				output(prd, n);
				sort_cost(prd, n);
				write(prd, n);
				printf("After sort:\n--------------\n");
				readBin(prd, &n);
				output(prd, n);
				break;
			}
			case 3: {
				printf("SEARCH\n");
				search(prd, n);
				break;
			}
			case 4: return 0;
			default : printf("Error select !"); break;
		}
	}
	while (select != 4);
	return 0;
}

void input(product prd[], int *n){
	int i;
	char s[50];
	printf("Enter the number of products: ");
	scanf("%d", n);
	gets(s);
	printf("\n");
	for (i = 0; i < (*n); i++){
		printf("Enter the Id of products %d : ", i+1);
		gets(prd[i].Id);
		printf("\tEnter the nam of products %d : ", i+1);
		gets(prd[i].name);
		printf("\tEnter the quantity of products %d : ", i+1);
		scanf("%d", &prd[i].quantity);
		printf("\tEnter the cost of products %d : ", i+1);
		scanf("%lf", &prd[i].cost);
		gets(s);
	}
}

void writeBin(product prd[], int n){
	FILE *f = fopen(fbin,"wb");;
	int i;
	if(f==NULL) printf("Error load file");
	else fwrite(prd,sizeof(product),n,f);
	fclose(f);
}

void write(product prd[], int n){
	int i;
	FILE *f = fopen(fio, "w");
	if(f==NULL) printf("Error load file");
	fprintf(f, "%-10s %-15s %-10s %-10s\n", "Id", "Name", "Quantity", "Cost");
	for (i = 0; i < n; i++)
		fprintf(f, "%-10s %-15s %-10d %-10.2lf\n", prd[i].Id, prd[i].name, prd[i].quantity, prd[i].cost);
	fclose(f);
	writeBin(prd, n);
	printf("input and write success to file!\n");
}

void sort_cost(product prd[], int n){
	int i, j;
	for (i = 0; i < n - 1; i++){
		for (j = i + 1; j < n; j++){
			if (prd[i].cost > prd[j].cost){
				product temp = prd[i];
				prd[i] = prd[j];
				prd[j] = temp;
			}
		}
	}
}

void output(product prd[], int n){
	int i;
	printf("%-10s %-10s %-15s %-10s %-10s\n", "Order", "Id", "Name", "Quantity", "Cost");
	for (i = 0; i < n; i++)
		printf("%-10d %-10s %-15s %-10d %-10.2lf\n", i + 1, prd[i].Id, prd[i].name, prd[i].quantity, prd[i].cost);
}void readBin(product prd[], int *n){
	FILE *f = fopen(fbin,"rb");
	fseek(f,0,SEEK_END); //Nhay ve cuoi file, di chuyen di 0 vi tri
	(*n) = (ftell(f)+1)/sizeof(product); //ftell(); tra ve vi tri hien tai cua con tro
	// SEEK_CUR: di chuyen bat dau tu vi tri hien tai cua con tro, chi dung trong fseek()
	fseek(f,0,SEEK_SET); //Nhay ve dau file, di chuyen di 0 vi tri
	fread(prd,sizeof(product),(*n),f);
	fclose(f);
}

void search_id(product prd[], int n, char id[]){
	int i, check = 0;
	for (i = 0; i < n; i++){
		if (strcmp(id, prd[i].Id) == 0){
			check = 1;
			printf("%-10s %-10s %-15s %-10s %-10s\n", "Order", "Id", "Name", "Quantity", "Cost");
			printf("%-10d %-10s %-15s %-10d %-10.2lf\n", i + 1, prd[i].Id, prd[i].name, prd[i].quantity, prd[i].cost);
			break;
		}
		if (check == 0 && i == n - 1)
			printf("Not found product have Id is %s !\n", id);
	}
}

void search_name(product prd[], int n, char name[]){
	int i, check = 0;
	for (i = 0; i < n; i++){
		if (strcmp(name, prd[i].name) == 0){
			check = 1;
			printf("%-10s %-10s %-15s %-10s %-10s\n", "Order", "Id", "Name", "Quantity", "Cost");
			printf("%-10d %-10s %-15s %-10d %-10.2lf\n", i + 1, prd[i].Id, prd[i].name, prd[i].quantity, prd[i].cost);
			break;
		}
		if (check == 0 && i == n - 1)
			printf("Not found product have name is %s !\n", name);
	}
}

void search(product prd[], int n){
	int select;
	char s[50];
	do{
		printf("\t1: Id\n\t2: Name\n\t3: exit search\nEnter the type you want search: ");
		scanf("%d", &select);
		gets(s);
		switch(select){
			case 1: {
				printf("Enter Id want search: ");
				char id[50];
				gets(id);
				search_id(prd, n, id); 
				break;
			}
			case 2: {
				printf("Enter name want search: ");
				char name[50];
				gets(name);
				search_name(prd, n, name); break;
			}
			case 3: return;
			default : printf("Error select !"); break;
		}
	}while (select != 3);
}
Advertisements