Làm thế nào bạn có thể đưa một đoạn code lên wordpress? Một giải pháp tốt nhất là bạn hãy dùng Syntax Highlighter để giữ nguyên định dạng và thậm chí nó còn giúp bạn làm nổi bật các từ khóa theo từng ngôn ngữ bạn viết giống như thế này:

How can you post source code to wordoress? A solution is use Syntax Highlighter. It help you preserves code formatting and even provides syntax highlighting for key word of certain languages, like so:

#include <stdio.h>

int main() {
	printf("welcome to blog nguyenvanquan7826.wordpress.com");
	return 0;
}

Với wordpress.com thì nó đã được tích hợp sẵn trên hệ thống các bạn chỉ việc dùng mà thôi, nhưng nếu bạn sủ dụng wordpress trên host riêng thì bạn cần cài plugin Syntax Highlighter mới có thể dùng được. Bạn chỉ cần viết code của bạn trong thẻ code:

With website wordpress.com, it was integrated default. But if you have a website wordpress in your host, you must install plugin Syntax Highlighter to use. To accomplish, just wrap your code in the tags code:

posting source code on wordpress

Các ngôn ngữ được hỗ trợ để làm tham số cho thuộc tính language:

The languages are supported for language parameter:

 1. actionscript3
 2. bash
 3. clojure
 4. coldfusion
 5. cpp
 1. csharp
 2. css
 3. delphi
 4. erlang
 5. fsharp
 1. diff
 2. groovy
 3. html
 4. javascript
 5. java
 1. javafx
 2. matlab
 3. objc
 4. perl
 5. php
 1. text
 2. powershell
 3. python
 4. r
 5. ruby
 1. scala
 2. sql
 3. vb
 4. xml

Ngoài thuộc tính language, Syntax Highlighter còn cung cấp thêm nhiều thuộc tính khác:

 • autolinks (true/false) — Làm tất cả các link trong code có thể click. Mặc định là true.
 • collapse (true/false) — Nếu đặt là true, hộp code sẽ được cuộn lên, khi người dùng click vào thì sẽ hiện ra. Mặc định là false
 • firstline (number) — Sử dụng để thay đổi thứ tự dòng bắt đầu, mặc định là 1
 • gutter (true/false) — Nếu là false, Số thứ tự dòng code ở bên trái sẽ ẩn. Mặc định là true
 • highlight (comma-seperated list of numbers) –Bạn có thể liệt kê các dòng mà bạn muốn làm nổi bật, ví dụ: “4,7,19”.
 • htmlscript (true/false) — Nếu là true, mọi mã HTML, XML sẽ được làm nổi bật. Điều này rất hữu ích khi bạn trộn các ngôn ngữ với nhau, chẳng hạn HTML với PHP và nó cũng hoạt động với một số ngôn ngữ nhất định.
 • light (true/false) — Nếu là true, các số thứ tự dòng sẽ bị ẩn, nên dùng khi code của bạn có ít dòng.
 • padlinenumbers (true/false/integer) — Cho phép bạn đặt số chữ số ở số dòng, ví dụ nếu là true thì sẽ thực hiện mặc định tăng dần, là false thì không có các số đệm đằng trước, nếu là 1 số nguyên thì số dòng sẽ được định có cần đó chữ số, ví dụ bạn đặt là số 4 thì số dòng sẽ hiển thị 0001, 0002,…
 • title (string) — Đặt tiêu đề cho đoạn code. thường hay dùng khi bạn muốn cuộn code lại

Additon, Syntax Highlighter also provides more other parameter:

 • autolinks (true/false) — Makes all URLs in your posted code clickable. Defaults to true.
 • collapse (true/false) — If true, the code box will be collapsed when the page loads, requiring the visitor to click to expand it. Good for large code posts. Defaults to false.
 • firstline (number) — Use this to change what number the line numbering starts at. It defaults to 1.
 • gutter (true/false) — If false, the line numbering on the left side will be hidden. Defaults to true.
 • highlight (comma-seperated list of numbers) — You can list the line numbers you want to be highlighted. For example “4,7,19”.
 • htmlscript (true/false) — If true, any HTML/XML in your code will be highlighted. This is useful when you are mixing code into HTML, such as PHP inside of HTML. Defaults to false and will only work with certain code languages.
 • light (true/false) — If true, the gutter (line numbering) and toolbar will be hidden. This is helpful when posting only one or two lines of code. Defaults to false.
 • padlinenumbers (true/false/integer) — Allows you to control the line number padding. true will result in automatic padding, false will result in no padding, and entering a number will force a specific amount of padding.
 • title (string) — Set a label for your code block. Can be useful when combined with the collapse parameter.

Bài viết có sự tham khảo tại: en.support.wordpress.com

Advertisements