Gedit là một trình soạn thảo văn bản mặc định trên các distros linux. Mới nhìn tưởng chừng nó không có điểm gì thú vị, tuy nhiên nếu mày mò một chút, bạn có thể thấy là nó rất thú vị và thậm chí là tuyệt vời hơn mong đợi! Hãy quan sát hình ảnh sau đây để thấy một phần nào đó.

Gedit is a default text editor on the Linux distros. At first glance it seemed to make no interesting, but if you dig around, you might find it very interesting and even more great expectations! Take a look at the following pictures to see a certain part.

biến gedit thành IDE

Để có thể làm gedit trở nên tuyệt với như vậy, chúng ta chỉ cần cài các plugins cho gedit và kích hoạt chúng là xong! Trước tiên chúng ta thực hiện cài plugins cho gedit bằng câu lệnh:

To make gedit become so great, we just need to install plugins for gedit and activate them. The frist we install plugins with command line:

sudo apt-get install gedit-plugins

Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu “hô biến” gedit bằng cách vào menu Edit/ Preferences

Now, we will “hô biến” gedit by select menu Edit/ Preferences

Hiển thị số thứ tự dòng trong gedit – Show line number in gedit

Tại thẻ View các bạn chọn display line number, như vậy là gedit đã hiển thị số thứ tự dòng ở bên trái.

At tab View you select display line number, gedit will show line number on the left.

Làm nổi bật dòng hiện tại – Highlight current line

Tại thẻ View các bạn chọn Highlight current line, từ giờ, các dòng mà chứa con trỏ sẽ được làm nổi bật.
Cũng tại đây, các bạn chọn Highlight matching brackets để làm nổi bật các cặp thẻ dóng mở. Ví dụ khi cac bạn đưa con trỏ chuột tới dấu mở ngoặc nhọn của code ({) thì lập tức dấu đóng ngoặc nhọn tương ứng với nó sẽ được làm nổi bật.

At tab View you select Hightlight current line, lines contain cursor will highlight.
Also at here, you select Highlight matching brackets to highlight pair brackets. E.g, when you move the cursor to the opening parenthesis of code ({), immediately the closing parenthesis of code highlight.

Tab trong gedit – Tab in gedit

Tại thẻ Editor các bạn chọn số lượng dấu cách ứng với một dấu tab tại Tab width, mặc định sẽ là 8, nhưng mình thường đặt là 4.
Bình thường, khi bạn ấn Enter để xuống dòng, con trỏ sẽ chuyển về đầu dòng tiếp theo và bạn lại phải dùng một vài dấu tab để đưa con trỏ ra thẳng với dòng trên, giờ bạn chỉ cần chọn Enable automatic indentation là khi xuống dòng, con trỏ sẽ ở thẳng với tab của dòng bên trên.

At tab Editor, you choose number of space correspond with a tab character. The default is 8, but I often use 4.
Normal, when you pressing Enter to down the line, cursor will go to first line, you have to use a few tabs to move cursor plumb with before line. Now, you just select Enable automatic indentation and you don’t have to use tabs to move cursor.

Kiểu chữ và màu sắc – Font and color

Tại thẻ Font and color các bạn sẽ được chọn font chữ và màu chữ, màu nền mà các bạn muốn. Ở hình trên là mình chọn font Ubuntu mono 13 và hệ màu Oblivion. Các bạn cũng có thể download các hệ màu khác và thêm bằng cách ấn vào dấu cộng bên dưới để chọn hệ màu đã download.

At tab Font and color, you can select font and color for text and code you want. With photo on top, I select font Ubuntu mono 13 and color is Oblivion. You also download and add font.

Plugins

– Bracket Completion: Tự động đóng các dấu ngoặc
– Code Comment: Đánh dấu ghi chú bằng phím tắt Ctrl + M hoặc – Ctrl + Shift + M
– Embedded Terminal: Mở một terminal đơn giản ngay phía dưới cửa sổ giống như hình bên trên. Mở terminal bằng Ctrl + F9
– External Tools: thực hiện các lệnh ngoài và shell script
– Insert Date/Time: Chèn thời gian vào vị trí con trỏ.
– Text size: Thay đổi kích thước chữ bằng Ctrl + hoặc Ctrl – hoặc giữ Ctrl và lăn chuột giữa.
– Snippets: Tự động hoàn thiện những đoạn code bạn hay dùng bằng cách ấn Ctrl + Space (dấu cách). Bạn có thể vào menu Tools / Manage Snippets để thêm những từ khóa tắt bạn muốn.

– Bracket Completion: Auto add insert closing parenthesis.
– Code Comment: comment code by shortcuts Ctrl + M or Ctrl + Shift + M
– Embedded Terminal: Open a terminal simple on botton. Shortcuts Ctrl + F9
– External Tools: Executed commands the outside and shell script
– Insert Date/Time: Insert date and time on cursor.
– Text size: Change text size by Ctrl + or Ctrl – or keep Ctrl and mouse roller.
– Snippets: Auto completed code by Ctrl + Space. You can go to menu Tools / Manage Snippets to add new code you want.

snippets in gedit

– Tự động định dạng code: bạn có thể dễ dàng thực hiện căn chỉnh code đúng định dạng và đẹp bằng cách sau:
+ Kích hoạt External Tools
+ Cài đặt vim bằng lệnh:

– Auto format code: you can easy format code to beautiful by:
+ Activate External Tools
+ install vim by command:

sudo apt-get install vim

+ Vào menu Tools / Manage External Tools:
+ Chọn dấu “+” để thêm tool
+ Nhập đoạn mã dưới đây
+ Lựa chọn các thành phần (giống như hình dưới).

+ Go to menu Tools / Manage External Tools:
+ Select “+” to add tools
+ Enter code
+ Choose items (same photo)

#!/bin/sh
CMD_FILE_NAME=.formatcommand;
TMP_FILE_NAME=.tempvimfile;
touch $CMD_FILE_NAME&&echo "gg=G :wq! "$TMP_FILE_NAME > $CMD_FILE_NAME&&(vim $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_NAME -s $CMD_FILE_NAME > /dev/null 2>/dev/null)&&rm $CMD_FILE_NAME;
cat $TMP_FILE_NAME
rm $TMP_FILE_NAME

tự động hoàn thành code

Bây giờ, bạn chỉ cần nhấn Ctrl + Shift + F là toàn bộ code của bạn được định dạng ngay ngắn và đẹp đẽ.

Now you just Ctrl + Shift + F, your code will be format very beautiful.

Bài viết có sự tham khảo tại tuyetkiem.wordpress.com

Advertisements